ارزش

هدف و موفقیت مثل ساختمان است که استعداد، بستر و زمین آن ...

تاکنون شنیده اید کسی بگوید من نمی خواهم به آرزوها و خواسته...

Call Now Button