می تونی بحث درباره ۴ مرحله هدف گذاری که بسیار مهم است. را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!