می تونی بحث درباره چگونه با نه گفتن ، تمرکز خود را برای کارهای مهم افزایش دهیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!