شرکت در این سمینار رایگان است.

  • شامل نکته‌هایی برای مدرسانی که تصمیم به جذب هنرجوهای بیشتر دارند.
  • اگر می‌خواهید با تکنیک‌های جدید تبلیغاتی برای جذب هنر جو آشنا بشید.

همراهان آکادمی دنیای تحول