می تونی بحث درباره چگونه یک خارپشت شدم تا به هدف خود دست پیدا کنم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!