می تونی بحث درباره چگونه هدف داشتن می تواند به پیشرفت ما در زندگی کمک کند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!