می تونی بحث درباره چگونه هدف گذاری در زندگی شخصی داشته باشیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!