به آزمون رنگ خوش‌آمدید

1. 
از ترکیب سه رنگ اصلی یعنی قرمز و زرد و آبی به نسبت مساوی چه رنگی به وجود می آید؟

2. 
اگر تمام رنگ های اصلی و ترکیبی در یک رنگ وجود داشته باشند چه رنگی به وجود می آید؟

3. 
برای خنثی کردن رنگ نارنجی از چه رنگی باید استفاده کنیم؟

4. 
رنگ های گروه اکسترا با چه عددی بعد ممیز شناخته می شوند؟

5. 
ولوم یا درصد اکسیدان ۶ درصد کدام گزینه هست؟

6. 
در دایره رنگ خنثی کننده رنگ قرمز کدام رنگ است؟

7. 
پورسانتاژ به چه معنی می باشد؟

8. 
در چرخه رنگ چند رنگ اصلی وجود دارد؟

9. 
برای پوشش سفیدی از چه اکسیدانی استفاده می شود؟

10. 
در عمل بلیچینگ استفاده از کدام اکسیدان ممنوع است؟

11. 
برای برگرداندن پی اچ محیط مو بعد از دکلره کدام مورد زیر نیاز است؟

12. 
اولین ملتی که رنگ‌ مو را به وجود آوردند کدام ملتی بودند؟

13. 
رنگ های کمکی همان........... هستند.

14. 
رنگ های گرم ته رنگ چه رنگی را دارا می باشند؟

15. 
عمر پیگمنت های مو چند سال است؟

نام و نام خانوادگی
شماره تماس