۱۳۹۷-۰۳-۰۵

چگونه با شناخت استعداد ، اهداف درستی انتخاب کنیم؟

در طول سالیان سال تحقیق، مطالعه، تدریس و مشاوره به افراد متعدد و سازمانهای مختلف، به این نتیجه رسیدم که اکثر افراد و سازمانهایی که هدفگذاری […]