آیا می توانیم هدف خود را با هدف افراد موفق هم راستا کنیم؟