چگونه با دانش مهارت هدف گذاری ، اهداف درستی داشته باشیم؟