می تونی بحث درباره چگونه یک هدف گذاری صحیح داشته باشیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!