می تونی بحث درباره مصاحبه با شرکت کنندگان در دوره هدف گذاری را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!